*

Τελευτα?α Ν?α

Σχ?λια

Philips 16B1P3302 Review

Η Philips 16B1P3302 ?χει αν?λυση 1.920 επ? 1.080p, ρυθμ? αναν?ωση? 75Hz, χρ?νο απ?κριση? 4ms και φωτειν?τητα 250 cd/m2. Χ?ρι? στη συνδεσιμ?τητα USB-C, το μικρ? β?ρο? και τον αναδιπλο?μενο σχεδιασμ? τη? μπορε? να αποτελ?σει ?ναν πολ?τιμο σ?μμαχο για ?σου? επαγγελματ?ε? θ?λουν να αυξ?σουν την παραγωγικ?τητ? του?.

Σχ?λια

Το "Inside Out 2" κ?νει το καλ?τερο παγκ?σμιο ?νοιγμα για ταιν?α κινουμ?νων σχεδ?ων ?λων των εποχ?ν

Το "Inside Out 2" ?γινε η ταιν?α κινουμ?νων σχεδ?ων με το δε?τερο μεγαλ?τερο ?νοιγμα ?λων των εποχ?ν για την Pixar, και ?κανε το καλ?τερο παγκ?σμιο ?νοιγμα που ?γινε ποτ? για ταιν?α κινουμ?νων σχεδ?ων.

Σχ?λια

To Discord ενσωματ?νεται στο PS5

Η Sony ανακο?νωσε ?τι κυκλοφορε? μια ενημ?ρωση που επιτρ?πει στου? χρ?στε? του PS5 να συμμετ?χουν σε μια κλ?ση Discord απευθε?α? απ? την κονσ?λα του?.

Σχ?λια

Sker Ritual Review

Η Wales Interactive επαν?ρχεται στο προσκ?νιο με τον πνευματικ? απ?γονο του Maid of Sker, παρ?χοντ?? μα? μια ν?α συνεργατικ? survival FPS εμπειρ?α.

Σχ?λια

Η FromSoftware μπορε? να κ?νει βελτι?σει? για να μην χρησιμοποιο?ν οι πα?χτε? guides

Ο δημιουργ?? του "Elden Ring", Hidetaka Miyazaki, ε?πε ?τι η χρ?ση οδηγ?ν (guides) ε?ναι "?να απολ?τω? ?γκυρο στυλ παιχνιδιο?", αλλ? το ιαπωνικ? στο?ντιο ?χει "περιθ?ρια βελτ?ωση?" ε?ν υπ?ρχουν πα?κτε? που θ?λουν να πα?ξουν χωρ?? βο?θεια.

news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news